Allmänna villkor

1. Upplåtelseavtalet 1.1 Genom detta avtal får kunden rätt att under hyrestiden förvara gods i ett särskilt angivet förvaringsutrymme.1.2 Upplåtelsen av förvaringsutrymmet och förvaringen sker på de villkor som anges på kontraktet och i dessa Allmänna Bestämmelser. 1.3 Om kunden erhåller särskilda tjänster gäller i tillämpliga delar de villkor rörande förvaringsutrymme, förvarat gods, avgifter etc. som anges på kontraktet och i dessa Allmänna Bestämmelser. För hyra av parkeringsplats gäller dock särskilt avtal om upplåtelse av mark för parkering.

2. Förvarat Gods 2.1 Endast torrt styckegods får förvaras i det anvisade förvaringsutrymmet. Gods får inte förvaras på annat ställe än i förvaringsutrymmet. Kund har ej rätt att förvara fordon i förrådet utan SaveSpace.se vetskap. 2.2 Det är förbjudet att förvara explosivt, brand- eller miljöfarligt eller på annat sätt skadligt gods i förvaringsutrymmet. Godsets totala vikt får inte överstiga 500 kg/kvm. Om förvarat gods kan antas kunna skada person eller egendom är kunden skyldig att genast ta bort godset. Kunden får inte heller förvara gods som i fråga om värde, känslighet, stöldbegärlighet o dyl avviker vad som är ersättningsbart enligt vid varje tid gällande försäkring som kunden måste teckna genom eget försäkringsbolag. SaveSpace.se erbjuder ingen egen försäkring utan det är krav från SaveSpace att kunden har egen försäkring som täcker kundens egendom under hyrestiden. Om kunden förvarar känsligt gods, är kunden också skyldig att tillse att godset är förpackat på ett, med hänsyn till godsets och förvaringsutrymmets karaktär och egenskaper, skyddande sätt. 2.3 SaveSpace.se åtar sig inte några skyldigheter i fråga om vård, tillsyn, övervakning och liknande av förvarat gods. SaveSpace.se ansvarar inte för förlust, stöld, skadedjursskador eller andra skador uppkomna på förvarat gods. Inte heller ansvarar SaveSpace.se för skador på person eller egendom, som orsakas av kundens gods.

3. Förvaringsutrymmets användning och skötsel 3.1 Kunden får inte använda förvaringsutrymmet för annat än förvaring av gods om inget annat är överenskommet. Kunden skall hålla ordning i och vara aktsam om det upplåtna förvaringsutrymmet. Kunden får inte ändra eller utföra några arbeten i eller på förvaringsutrymmet. 3.2 Om skada skulle inträffa i eller på förvaringsutrymmet är kunden ansvarig om han inte kan visa att han eller någon han svarar för inte är vållande till skadan. 3.3 Kunden skall se till att förvaringsutrymmet noga töms och städas när avtalet upphör. Kunden ansvarar också för att låset tas bort vid utflyttning. Har inte kunden tömt sitt förråd och flyttat ut på angiven utflyttsdag så debiteras kunden för ytterligare en månad. Om Kunden inte gör detta har SaveSpace.se rätt att tömma och städa förvaringsutrymmet på kundens bekostnad. Kunden är då skyldig att betala de faktiska kostnaderna för utrymning och städning, dock minst 300 kr.

4. Tillgång och Tillsyn 4.1 För tillgång till förvaringsutrymmet krävs en särskild personlig kod. Kunden skall vara aktsam om koden och förvara den på säkert ställe. Om Kunden misstänker att koden kommit i orätta händer skall detta omedelbart anmälas till SaveSpace.se via e-mail: info@savespace.se eller telefon på 011-14 44 42. 4.2 Kunden har tillgång till förvaringsutrymmet under öppetiderna 06:00-22:00 eller efter särskild överenskommelse med SaveSpace.se. SaveSpace.se ansvarar inte för tillfälliga hinder i kundens tillgång till förvaringsutrymmet pga elavbrott, snöhinder etc. 4.3 SaveSpace.se har rätt att få tillgång till förvaringsutrymmet för reparation och tillsyn av förvaringsbyggnaden eller vid hot om skada och förstörelse. SaveSpace.se har även rätt att få tillgång till förvaringsutrymmet när hyrestiden gått ut eller avtalet upphört enligt punkt 5.3 För att utrymma förvaringsutrymmet samt inventera förvarat gods.

5. Hyresavgift 5.1 Hyresavgiften framgår av hyresavtalet. Om kunden bedriver momspliktig verksamhet så tillkommer mervärdesskatt på hyresavgiften. Hyresavgiften inklusive eventuell moms skall betalas i förskott för varje månad. Vid för sen betalning utgår lagstadgad påminnelseavgift samt dröjsmålsränta enligt räntelagen från fakturans förfallodatum. SaveSpace.se skickar normalt ut fakturan den 10 varje månad. Om SaveSpace.se häver avtalet enligt punkt 5.3, utgår en särskild avgift. Kunden är även skyldig att betala SaveSpace.se alla kostnader i samband med krav och indrivning av förfallna och utestående hyresavgifter, förvaring av icke avhämtat gods enligt punkt 7.3 och / eller eventuell moms. 5.2 Hyresavgiften är fast under de första 6 månaderna. Därefter har SaveSpace.se rätt att göra skälig ändring av hyresavgiften. Sådan ändring skall skriftligen meddelas kunden senast 30 dagar innan ändringen görs. 5.3 Vid 10 dagars dröjsmål med betalning av hyresavgift och / eller eventuell moms har SaveSpace.se rätt att vägra kunden tillgång till förvaringsutrymmet.  Om dröjsmålet överstiger 30 dagar har SaveSpace.se även rätt att häva detta avtal med omedelbar verkan. Vid dröjsmål med betalning av hyresavgift och / eller eventuell moms, debiterar SaveSpace.se dröjsmålsränta samt andra kostnader enligt punkt 5.1, då avisering om påminnelseavgift sänds till kunden. I aviseringen anges även att SaveSpace.se kan komma att häva detta avtal om dröjsmålet totalt överstiger 30 dagar och att det förvarade godset kan komma att realiseras enligt punkt 7.2 tidigast 30 dagar efter det underrättelse om hävningen sänts till Kunden. 

6. Depositionsavgift 6.1. Savespace tar ej ut någon depositionsavgift.

7. Panträtt m m i förvarat gods 7.1 SaveSpace.se har panträtt i förvarat gods till säkerhet för alla hyresavgifter och andra fordringar mot kunden som härrör från detta avtal. Om godset förkommer eller förstörs, har SaveSpace.se istället panträtt i ersättningsbelopp som betalats ut av försäkringsbolag eller någon annan. 7.2 Om betalning inte sker i tid har SaveSpace.se rätt att tidigast 30 dagar efter det underrättelse om hävning sänts till kunden realisera förvarat gods. Endast så mycket av det förvarade godset skall realiseras att kostnaderna för försäljningen och SaveSpace.se sammanlagda fordringar täcks. SaveSpace.se skall om möjligt i förväg underrätta kunden om hur godset kommer att realiseras. 7.3 Om kunden lämnat eller blivit avhyst från förvaringsutrymmet och hen inte inom 3 månader från anmaning eller 5 månader från det han lämnade eller avhystes från förvaringsutrymmet har hämtat förvarat gods, har SaveSpace.se utöver vad som anges i punkterna 7.1 och 7.2 rätt att behålla godset utan ersättning.

8. Uppsägning 8.1 Kunden måste skriftligen säga upp sitt förråd och få en skriftlig bekräftelse från SaveSpace.se att uppsägningen är mottagen och bekräftad. Uppsäggningen sker skriftligen antingen till info@savespace.se alternativt i formuläret under fliken uppsägning på savespace.se. 8.2 Uppsägningstiden för kund är minst 30 dagar och räknat i hela månader. Sker uppsägning av kunden i mitten av en månad hyrs förrådet till slutet av nästkommande månad. 8.3 Savespace.se kan säga upp ett förrådsavtal gentemot kund med 30 dagars varsel utan grund. SaveSpace.se kan säga upp ett förrådsavtal gentemot kund med omedelbar verkan om kunden bryter sina förpliktelser i avtalet. Avbokar kunden sitt förråd innan inflytt så debiteras en månadshyra i avbokningsavgift. 

9. Övriga bestämmelser 9.1 Kundens personuppgifter behandlas av Tandla Fastigheter AB / SaveSpace.se, Rossviks Säteri, 635 18 Husby Rekarne i en säker datamiljö. Kunden har rätt att inspektera de personuppgifter som behandlas av SaveSpace.se och, om nödvändigt, be SaveSpace.se rätta eller ta bort sådana uppgifter. Personuppgifterna kommer eventuellt användas för kundadministration, marknadsstudier, och (personifierad) information och / eller marknadsföringskampanjer rörande SaveSpace.se produkter och tjänster. Kundens personuppgifter kan även under vissa förutsättningar komma att överföras till SaveSpace.se kreditgivare. Eventuell kreditprövning kan ske.

Vidare reserverar SaveSpace.se rätten att avslöja kundens personuppgifter i den mån det är nödvändigt för att genomdriva eller bevara SaveSpace.se rättigheter eller i enlighet med instruktioner utfärdade av domstol eller annan behörig myndighet. Kunden godkänner att SaveSpace.se genomför den behandling av kundens personuppgifter som angivits ovan och lämnar härmed enligt personuppgiftslagen (1998:204) erforderligt samtycke. 9.2 Kunden kan inte överlåta sina rättigheter och skyldigheter enligt detta avtal till annan utan SaveSpace.se skriftliga medgivande. 9.3 kunden har inte heller rätt att låta annan förvara gods i eller på annat sätt utnyttja det upplåtna förvaringsutrymmet utan SaveSpace.se skriftliga medgivande. Kunden ansvarar för annan som ges tillgång till förvaringsutrymmet. 9.4 SaveSpace.se har alltid rätt att utgå ifrån att kunden är ägare av det förvarade godset i förvaringsutrymmet, likaså att den som innehar korrekt kod har kundens tillstånd att få tillträde till förvaringsutrymmet. Kunden eller den som har kundens tillstånd skall dock alltid kunna uppvisa legitimation eller på annat sätt styrka sin identitet vid vistelse inom förvaringsområdet. 9.5 Om Kunden genom felaktig kodanvändning eller på annat sätt orsakar falsklarm i förvaringsbyggnaden eller inom förvaringsområdet är kunden skyldig att betala kostnaderna för samtliga vidtagna åtgärder i anledning av det felaktiga larmet, dock minst 2500 kr för varje falsklarm. 9.6 Om någondera part väsentligt bryter mot något av villkoren i detta avtal har den andra parten rätt att säga upp avtalet till omedelbart upphörande.

10. Förvaring av motorfordon 10.1 Kunden får inte använda Förvaringsutrymmet för förvaring av motorcykel eller annat motorfordon om kunden inte träffat särskild överenskommelse om detta med SaveSpace.se. Om Kunden kommit överens med SaveSpace.se om förvaring av motorfordon gäller ovanstående Allmänna Bestämmelser beträffande förvaring av sådan. Vidare gäller de villkor som anges nedan. 10.2 Kunden uppmärksammas på att denne själv skall tillse att det föreligger ett fullgott försäkringsskydd. 10.3 Som anges i punkt 3.1 ovan får Kunden inte använda förvaringsutrymmet för annat än förvaring. Således får kunden inte använda förvaringsutrymmet för reparationer på sitt motorfordon eller liknande verksamhet. 10.4 Om kundens förvaring sker i förvaringsutrymme som nyttjas gemensamt av flera kunder, såsom sker i vissa av SaveSpace.se anläggningar, är kunden skyldig att anmäla sitt besök i förväg för att försäkra sig om att någon av SaveSpace.se anställda kan öppna förvaringsutrymmet åt kunden. Besök I sådant fall kan endast ske under normal butikstid.

Har du frågor?

Kontakta oss så hjälper vi dig med att boka det förråd som passar dig och just dina behov bäst?

(Säkerhetskoden är texten i den gråa rutan.)