Sekretess

(Tandla Fastigheter AB) (nedan kallat "SaveSpace", “vi”, “vår”) är glada att du besöker vår webbplats och visar intresse för vårt bolag och våra erbjudanden. Vi tar skyddet för dina personuppgifter på allvar och vill att du ska känna dig trygg med att besöka våra sidor.

Nedan informerar vi dig om de personuppgifter som vi behandlar om dig när du använder vår webbplats och hur uppgifterna används. Om vår webbplats innehåller länkar till andras webbplatser gäller inte vår integritetspolicy för de webbplatser dit vi länkar.

Genom att acceptera vår integritetspolicy går du med på den insamling, behandling och användning av dina personuppgifter som SaveSpace vidtar med hänsyn till tillämplig dataskyddslagstiftning/den generella dataskyddsförordningen (GDPR) på det sätt som anges i policyn.

Vänligen ta dig tid att noggrant läsa igenom denna information.

Personuppgiftsansvarig

Personuppgiftsansvarig är den som ansvarar för att behandlingen och som bestämmer ändamål och medel för behandlingen av personuppgifterna. I detta fall är den personuppgiftsansvarige:

Tandla Fastigheter AB, Rossviks Säteri, 635 18 Husby-Rekarne, info@tandlafastigheter.se

Du kan kontakta vårt dataskyddsombud på info@tandlafastigheter.se

Om du, i enlighet med tillämplig dataskyddslagstiftning, vill invända mot SaveSpaces insamling, behandling eller användning av dina personuppgifter kan du skicka en invändning via e-post till adressen angiven ovan. Detta kan resultera i att tjänsten inte kan användas.

Om du invänt mot behandlingen kan det av tekniska skäl vara så att fortsatt användning av webbplatsen inte är möjlig.

Dina rättigheter

Du har rätt att kostnadsfritt få tydlig information från SaveSpace om vilka personuppgifter som vi lagrar om dig.

Dessutom har du följande rättigheter:

  • Rätt till tillgång – rätten att veta vilka personuppgifter som samlats in och hur dessa uppgifter behandlas.
  • Rätt till rättelse – rätten att begära att personuppgifter som är felaktiga rättas.
  • Rätt till radering – rätten att begära att personuppgifter tas bort.
  • Rätt till begränsning – rätten att begära begränsning av personuppgiftsbehandlingen.
  • Rätt till dataportabilitet – rätt att få del av dina personuppgifter i ett maskinläsbart format.
  • Rätt att göra invändningar – rätten att återkalla ett tidigare lämnat samtycke eller invända mot viss behandling.
  • Rätt att lämna klagomål till tillsynsmyndighet – rätten innebär att klagomål avseende SaveSpace behandling av personuppgifter kan lämnas antingen till den ansvariga tillsynsmyndighet för SaveSpace som anges nedan, eller till någon annan av tillsynsmyndigheterna inom EU.

Du kan också lämna klagomål hos tillsynsmyndigheten där du har din hemvist eller på din arbetsort.

Tveka inte att kontakta oss på ovan angivna kontaktuppgifter om du vill utöva de rättigheter du har som registrerad.

När, varför och hur samlar vi in dina personuppgifter

Vi behöver samla in, behandla, lagra och ibland även dela olika personuppgifter för att kunna erbjuda dig våra tjänster och kunna tillhandahålla tjänster. Nedan kan du se vilka av dina personuppgifter som vi behöver för vilka ändamål och under vilka omständigheter vi delar dina personuppgifter med andra.

En personuppgift är varje upplysning som gör att vi direkt eller indirekt kan identifiera dig som person t.ex. förnamn och efternamn, adress, telefonnummer, födelsedatum, lokaliseringsdata eller e-postadress.

Vänligen ge oss endast sådan information som vi verkligen behöver.

Eftersom vi vill ge dig en bra översikt över detaljerna kring vår behandling, använder vi tabellformulär. Vi tror att detta kommer att göra det möjligt för oss att förse dig med informationen på ett öppet, begripligt och lättillgängligt sätt med ett tydligt och enkelt språk.

Nedan visas vilka personuppgifter som vi samlar in om dig. Eftersom det förekommer olika typer av uppgifter har vi delat in dem i kategorier då vi tror det gör det lättare att förstå informationen.

Personuppgifter som vi samlar in när du besöker vår webbplats

När du som gäst besöker vår webbplats för att få inspiration för din nästa beställning, utan att registrera dig eller beställa, samlar vi in följande personuppgifter:

Kategorier av personuppgifter

Förklaring

Information om enhet

Enhets-ID, operativsystem och motsvarande version eller andra enhetsidentifierare.

Anslutningsdata

Tid, datum och hur länge webbplatsen besöks, ursprung, motsvarande IP-adress och annan protokolldata.

Denna information samlas in för att kunna visa dig sidan som du besöker. Vi begränsar behandlingen till vad som är absolut nödvändigt för att följa principen för personuppgiftsbehandling som kallas uppgiftsminimering.

Personuppgifter som vi samlar in när du besöker vår webbplats och registrerar dig

Som du ser ovan följer vi principen om uppgiftsminimering. Ju färre uppgifter, desto bättre. Ramen för uppgifter som samlas in är alltid de på förhand angivna ändamålen för vilka uppgifterna samlas in. Om du inte endast besöker webbplatsen, utan även vill logga in för att t.ex. se dina tidigare beställningar, då samlar vi in följande personuppgifter:

Kategorier av personuppgifter

Förklaring

Åtkomstdata

Användarnamn, användar-ID, lösenord

Information om enhet

Enhets-ID, operativsystem och motsvarande version eller andra enhetsidentifierare

Anslutningsdata

Tid, datum och varaktighet för användning av webbplatsen, ursprung och motsvarande IP-adress och annan protokolldata

Kommunikationsdata

Kommentarer, omdömen eller feedback, kommunikationsdata (t.ex. information i kommunikation via e-post)

Övrig information

Uppgifter som du frivilligt lämnar till oss när du använder webbplatsen, appen eller vid relaterade aktiviteter, men även från andra källor, t.ex. sociala medier eller andra (offentliga) databaser (t.ex. användar-ID för andra plattformar)

Om du tillhandahåller oss personuppgifter som rör andra personer, måste du dessförinnan ha fått personernas samtycke. I sådant fall måste du informera dessa personer om hur vi behandlar personuppgifter i enlighet med vår integritetspolicy.

Personuppgifter som vi samlar in när du besöker vår webbplats, registrerar dig och beställer

För att utnyttja alla våra erbjudanden kan du även logga in och lägga beställningar. Som du förstår, kommer fler uppgifter att samlas in när du lämnar fler uppgifter. De uppgiftsfält som måste fyllas i för att kunna behandla en beställning är markerade som obligatoriska. Utan denna information kan vi inte behandla dina beställningar. Bortsett från de obligatoriska fälten är all annan information valfri att lämna. Om du frivilligt ger oss denna information hjälper du oss att förbättra vår service till dig. Du påverkas dock inte negativt av att utelämna denna information. Omfattningen av behandlingen beror på hur omfattande information du lämnar.Men den grundläggande informationen är följande:

Kategorier av personuppgifter

Förklaring

Åtkomstdata

Användarnamn, användar-ID, lösenord

Kontoinformation (nödvändig för leveransservice)

Förnamn, efternamn, företag (valfritt), adress, telefonnummer och/eller e-postadress

Kommunikationsdata

Kommentarer, omdömen eller feedback, kommunikationsdata (t.ex. information i kommunikation via e-post)

Anslutningsdata

Tid, datum och varaktighet för användning av webbplatsen, ursprung och motsvarande IP-adress och annan protokolldata

Information om enhet

Enhets-ID, operativsystem och motsvarande version eller andra enhetsidentifierare, geolokaliseringsdata

Information om beställningar

Beställningshistorik

Övrig information

Uppgifter som du frivilligt lämnar till oss när du använder webbplatsen, appen eller vid relaterade aktiviteter

Vilka är våra uttryckligt angivna ändamål och rättsliga grunder

Som vi redan har informerat dig om ovan inhämtar vi bara dina personuppgifter när det är nödvändigt och lagligt för på förhand uttryckligt angivna ändamål. Den rättsliga grunden som vi baserar respektive behandling på står angiven inom (parantes) nedan. Vi vill ge ytterligare information om våra ändamål och rättsliga grunder nedan:

Ändamål

Varför vi behandlar personuppgifter för detta ändamål

Savespace

När du kontaktar SaveSpace för att få information eller för att lämna klagomål, då lagrar vi informationen som du lämnar till oss. Anledningen till att du kontaktar oss kan t.ex. vara att du inte var nöjd med en viss beställning eller att någonting saknades vid en beställning.

Vilka personuppgifter som behandlas varierar beroende på anledningen som du kontaktar oss för. Eftersom vi vill förbättra servicen vi ger dig, lagrar vi kommunikationen på ditt konto. På så sätt kan vi besvara dina frågor på ett snabbare och bättre sätt.

Kategorier av personuppgifter:

·Kontouppgifter

·Åtkomstdata

·Kommunikationsdata

·Övrig information

Rättslig grund:

Dessa uppgifter krävs för att fullgöra våra leveransförpliktelser och leverera förrådsutrymme till dig (fullgörande av avtal).

Vidare ligger det i vårt affärsintresse att ge dig den bästa lagringsupplevelsen (berättigat intresse).

Beställning och bekräftelse

När du lagt din beställning, sker vissa behandlingar i bakgrunden. Beroende på om du är registrerad som kund eller gäst lägger vi in beställningen på ditt konto. Vi skickar bekräftelse på din beställning per SMS eller mail.

Kategorier av personuppgifter:

·Åtkomstdata

·Kontouppgifter

·Anslutningsdata

·Kommunikationsdata

·Information om enhet

·Information om beställningar

·Övrig information

Rättslig grund:

Vi behöver dina personuppgifter för att kunna ge dig det bästa lagringsutrymmet (fullgörande av avtal).

Säkerhet och skydd

Vi vill erbjuda dig och alla våra kunder bästa möjliga service. Tyvärr är inte alla besökare på vår webbplats lika vänliga som du. Av denna anledning måste vi för att skydda våra tjänster samla in personuppgifter som hjälper oss att identifiera potentiella dataangrepp och därigenom förebygga risker. Vi sparar också de uppgifter som vi har informerat dig om i integritetspolicyn. För detta ändamål gör vi en notering på ditt konto om att du har fått motsvarande information och att integritetspolicyn har gjorts tillgänglig för dig.

Rättslig grund:

·Anslutningsdata

·Åtkomstdata

Rättslig grund:

Vi är enligt lag skyldiga att skydda dina personuppgifter på lämpligt sätt (fullgörande av rättslig förpliktelse) och det ligger även i vårt intresse att skydda vårt företag (berättigat intresse).

Ytterligare behandling baserad på vårt berättigade intresse

Utöver de ändamål och rättsliga grunder som beskrivits ovan, behandlar vi även dina personuppgifter med stöd av våra s.k. berättigade intressen. Generellt kan behandling grundad på berättigat intresse t.ex. vara behandling av personuppgifter inom en koncern, behandling för nätverks- och informationssäkerhet eller för direkt marknadsföring.

Vi behandlar dina personuppgifter med stöd av berättigat intresse, förutsatt att dina fri- och rättigheter inte väger tyngre än våra berättigade intressen. Vi har infört lämpliga kontrollmekanismer för att förena våra intressen med dina rättigheter. De behandlingar som beskrivs nedan har genomgått en fyra-stegs-prövning för att säkerställa att dina fri- och rättigheter inte påverkas av behandlingen. Som en del av fyra-stegs-prövningen kontrollerar vi först om uppgifterna som samlats in är personuppgifter (a. personuppgiftsprövning). Sedan prövar vi om det finns ett legitimt ändamål (b. ändamålsprövning) och att behandlingen av personuppgifter överensstämmer med principerna för personuppgiftsbehandling (c. nödvändighetsprövning) och slutligen görs en intresseavvägning (d. intresseavvägning). Vi kommer endast att behandla dina personuppgifter med stöd av den rättsliga grunden berättigat intresse om vi rimligen kan anta- och även se till att vi kan skydda dina uppgifter.Dessa behandlingar innefattar:

Behandling som grundas på berättigat intresse

Förklaring

Annonsering

Vi kommer att skicka e-post till dig för att erbjuda dig kuponger, rabatter och kampanjer, genomföra opinionsundersökningar och enkäter för att förbättra vår service. Du har möjlighet att invända mot vidare behandling av uppgifter för annonseringsändamål, i samband med varje e-post. Du kan givetvis även kontakta vårt dataskyddsombud direkt på info@tandlafastigheter.se om du vill invända mot behandlingen av dina uppgifter för annonseringsändamål eller om du önskar ytterligare information om detta.

Marknadsföring per e-post

Vi vill undvika generella nyhetsbrev och okontrollerade marknadsföringsåtgärder. Därför väljer vi ut erbjudanden som passar dina intressen och kontaktar dig om vi tror att informationen kan vara intressant för dig. Du har möjlighet att invända mot vidare behandling av uppgifter för marknadsföring, i samband med varje e-post. Du kan givetvis även kontakta vårt dataskyddsombud direkt på info@tandlafastigheter.se om du vill invända mot behandlingen av dina uppgifter för marknadsföringsändamål eller om du önskar ytterligare information om detta.

Mätdata

För att förbättra våra tjänster samlar vi in olika mätdata, som vi inte kan tilldela dig eller till någon profil. Detta hjälper oss att optimera våra annonser.

Företagsfusioner och förvärv, ägarförändringar

Om vi genomför fusion eller förvärv av annat bolag, vill vi även informera om att dina uppgifter kan komma att delas med sådant bolag. Om så är fallet kommer vi naturligtvis kräva att bolaget också följer tillämplig dataskyddslagstiftning.

Övrig information

Om du frivilligt väljer att dela information med oss som går utöver den obligatoriska informationen är vi förstås glada. På det sättet kan vi fortsätta att förbättra vår service. Det är uppgifter som du tillhandahåller frivilligt när du använder vår webbplats, våra appar, men även information från andra källor, t.ex. sociala medier eller andra (offentliga) databaser (t.ex. användar-ID för andra plattformar).

Kvalitetsbedömningar

För att ständigt kunna erbjuda dig bättre tjänster utvärderar vi regelbundet framgången eller de potentiella orsakerna till misslyckade marknadsföringsåtgärder. För detta analyserar vi t.ex. om våra nyhetsbrev öppnas och om innehållet klickas på.

När raderar vi dina personuppgifter

Vi tar i allmänhet bort dina uppgifter när ändamålet för behandlingen är uppfyllt. De exakta rutinerna för radering anges i våra regionala föreskrifter för radering. Det är ändamålet med behandlingen som styr när radering sker. I våra föreskrifter har vi skapat en klassificering av uppgifter och bestämt perioder för radering för de olika uppgiftsklasserna. Uppgifter som samlas in märks med hur länge de får lagras innan radering ska ske. När lagringstiden är slut raderas de lagrade uppgifterna i enlighet därmed.

Vi tar bort dina personuppgifter om du önskar det och meddelar oss och annars tre år efter att vi samlat in dina uppgifter. Om ditt konto är inaktivt i tre år tar vi även bort ditt konto. Innan detta sker får du ett separat meddelande från oss till den e-postadress som är registrerad till ditt användarkonto.

Utöver våra egna gallringsrutiner finns det även rättsliga skyldigheter för oss att spara vissa uppgifter under bestämda tidsperioder. Skatteuppgifter måste till exempel sparas under en period om sju år eller i vissa fall längre. Rättsliga krav på särskilda lagringsperioder varierar beroende på vilket land det gäller.

Därför kan vi, trots din begäran om att radera dina uppgifter, fortfarande lagra vissa uppgifter på grund av rättsliga skyldigheter att spara dem. I dessa fall kommer vi dock att begränsa uppgifterna från ytterligare behandling utöver lagringen som måste ske.

Med vilka vi delar dina personuppgifter

I följande avsnitt vill vi informera dig om till vilka och under vilka förutsättningar vi överför dina personuppgifter. Dessutom vill vi också ha en öppenhet avseende de länder som vi överför personuppgifter till.

Tredje part som får tillgång till dina personuppgifter

Vi ger aldrig dina uppgifter till obehöriga tredje parter. Som en del av vårt arbete har vi dock utvalda leverantörer som utför tjänster åt oss och då ger vi dem begränsad och strikt övervakad åtkomst till delar av den information som vi har. Innan vi delar personuppgifter med dessa företag som vi samarbetar med och de behandlar uppgifterna för vår räkning, granskas varje enskilt företag. Alla mottagare av uppgifter måste leva upp till kraven i dataskyddslagstiftningen och kunna visa att deras säkerhet och dataskydd är tillräckligt.

Nedan vill vi på ett öppet och begripligt sätt informera dig om våra mottagare av personuppgifter och skälen för att dela uppgifterna med dem:

Mottagare

Skäl

Externa leverantörer

Som nämnts ovan kommunicerar vi inte bara med bolag inom koncernen utan även med externa tjänsteleverantörer. De stöder vår affärsverksamhet vid utvärdering och optimering av våra marknadsföringskampanjer, men även vid tillhandahållandet av personlig reklam, IT-lösningar och infrastruktur eller med säkerhet för vår affärsverksamhet, t.ex. att identifiera och lösa funktionsfel.

Bolag inom Rossviks Säteri

Ibland är det nödvändigt att effektivt fördela resurserna inom koncernen. I dessa sammanhang stöder vi varandra inom koncernen, för att optimera våra processer. Eftersom även möjligheten att få kännedom om personuppgifterna utgör behandling, vill vi informera dig om att utvalda medarbetare från andra bolag inom koncernen också kan få begränsad tillgång till våra kunduppgifter. Dessutom använder vi vissa gemensamma tjänster. Detta inkluderar t.ex. det tekniska stödet för system. Du kommer inte att få oönskade nyhetsbrev eller annan marknadsföringsinformation från andra bolag i Rossviks Säteri.

Myndigheter och rättsprocesser

Tyvärr kan det hända att några av våra kunder och tjänsteleverantörer beter sig orättvist och vill orsaka oss skada. I dessa fall är vi inte bara skyldiga att överlämna personuppgifter på grund av rättsliga skyldigheter, det är självklart också i vårt intresse att förebygga skador, verkställa våra fordringar och försvara oss mot rättsliga anspråk.

Länder som dina personuppgifter överförs till

Vi behandlar I huvudsakligen dina personuppgifter inom Sverige.

Information om våra cookies

Definition av cookies och information om vilka cookies vi använder

För att förbättra upplevelsen när du besöker vår webbplats/app och möjliggöra användningen av vissa funktioner använder vi s.k. cookies på våra olika sidor. Detta är små textfiler som lagras på din enhet. Några av de cookies som vi använder tas bort efter slutet av webbläsarsessionen, dvs. när du stänger webbläsaren (s.k. sessions-cookies). Andra cookies finns kvar på din enhet och tillåter oss eller våra dotterbolag att känna igen din webbläsare vid nästa besök (s.k. persistent-cookies). Du kan ställa in din webbläsare så att du informeras om cookiesinställningar och själv bestämmer om du ska acceptera cookies eller inte, för specifika fall eller i allmänhet. Att inte acceptera cookies kan begränsa funktionaliteten på vår webbplats/app.

Vad finns det för olika typer av cookies?

Absolut nödvändiga cookiesbehövs för att du ska kunna surfa runt på webbplatsen/i appen och använda dess funktioner. Utan dessa cookies kan funktionalitet inte garanteras, t.ex. att kunna utföra åtgärder under ett besök (t.ex. textinmatning) eller att kunna navigera mellan sidor på webbplatsen.

Funktionalitetscookiestillåter en webbplats/app att spara information som redan tillhandahållits (t.ex. användarnamn, språkval eller din lokaliseringsdata) och förbättra erbjudandet av personliga funktioner till användaren. Dessa cookies samlar in anonymiserad information och kan inte spåra din aktivitet på andra sidor.

Prestandacookiessamlar in information om användningen av webbplatsen/appen – t.ex. vilka sidor som besökaren oftast besöker och om besökaren får felmeddelanden från någon sida. Dessa cookies lagrar inte information som möjliggör identifiering av användaren. Den insamlade informationen är aggregerad och anonym. Dessa cookies används enbart för att förbättra prestanda för en webbplats/app och därmed förbättra användarupplevelsen.

Cookies för marknadsföringsändamålanvänds för att rikta annonsering som är relevant för användaren och anpassad till användarens intressen. De används också för att begränsa frekvensen för en viss annons och mäta effektiviteten av reklamkampanjer. Dessa cookies registrerar om du har besökt en webbplats/app eller inte. Denna information kan delas med tredje part (t.ex. annonsörer). För att förbättra inriktning och annonsering är dessa cookies ofta kopplade till tredjeparts webbplatsfunktioner.

Invändning mot användning av cookies

Om du inte vill att SaveSpace samlar in och analyserar information om dina besök, kan du när som helst invända mot framtida behandling (s.k. opt-out). Om du vill invända mot behandlingen, vänligen kontakta oss på kontaktuppgifterna som angivits ovan.

För att tekniskt genomföra invändningen kommer en opt-out-cookie att ställas in i din webbläsare. Denna cookie är enbart till för att rama in din invändning. Observera att en opt-out-cookie, av tekniska skäl, endast kan användas för webbläsaren från vilken cookien var inställd. Om du tar bort cookies eller använder en annan webbläsare eller enhet, behöver du därför välja att opt-out på nytt.

Ändringar

Vi förbehåller oss rätten att ändra denna information om personuppgiftsbehandling i enlighet med tillämplig lagstiftning. Vi kommer givetvis att informera dig om väsentliga ändringar, t.ex. om ändamålen för behandlingen ändras eller om det tillkommer nya ändamål för behandlingen av personuppgifter.

Avslutande råd

Skyddet för dina personuppgifter är mycket viktigt för oss. Vi kommer att vidta lämpliga tekniska och organisatoriska åtgärder för att skydda dina uppgifter. Men kom ihåg att det är du som äger dina uppgifter. Ju mindre information du lämnar, desto större kontroll har du. Om du till exempel vill surfa anonymt och inte vill att ditt surfbeteende automatiskt ska analyseras av oss och våra leverantörer, då ska du ändra inställningarna i din webbläsare. Om du inte ändrar inställningarna kommer många leverantörer att samla in information som du tillhandahåller. Endast i sällsynta fall kan en personlig referens skapas, men du kan ändå surfa i exempelvis "Incognito-läge" med Google Chrome eller i "Privatläge" med Firefox.

Har du frågor?

Kontakta oss så hjälper vi dig med att boka det förråd som passar dig och just dina behov bäst?

(Säkerhetskoden är texten i den gråa rutan.)